Persoonsbescherming en Wet bescherming Persoonsgegevens

 

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart, SAB Stichting Maritieme Dienstverlening en SAB Maritime Waste Services B.V. streven er naar dat alle informatie op deze sites correct en up-to-date is. De SAB is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze sites of op websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze websites kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren.

 

Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze websites mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van de SAB nodig.

 

De SAB hecht veel waarde aan uw privacy. De door u verstrekte gegevens worden dan ook met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Gegevens kunnen worden opgeslagen in een bestand, dit doen wij om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en een betere service te kunnen verlenen in het algemeen. In geen geval worden de verzamelde gegevens doorgespeeld of verkocht aan derden. Alle informatie wordt verzameld en geregistreerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1369636

 

Statistieken over de bezoekers van onze websites worden bijgehouden voor statistische doeleinden. Hierbij valt te denken aan de bezoekersaantallen, bezoekfrequentie en dergelijk. Deze informatie is van algemene aard en er kunnen geen individuele bezoekers uit worden herleid. De identiteit van een bezoeker blijft hierdoor anoniem. De informatie wordt gebruikt voor intern onderzoek met name ter verbetering van onze websites.

 

Om de privacy van onze klanten te waarborgen en oneigenlijk gebruik te voorkomen, worden door de SAB geen klantenlijsten verstrekt aan derden.

 

link webshop SAB

Opwaarderen ecorekening SAB

Toegang naar SAB en ecorekening

Toegang tot mijnSAB